Download De Stemming for PC

De Stemming

Clicking the Download button will download the setup file to your desktop. Opening this file launches Air Installer to manage your installation process, which may offer additional and optional offers from 3rd party software advertisers. You may also download the original free version of this software at the manufacturers website.


Description

De Stemming is de politieke peiling van het actualiteitenprogramma EenVandaag, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.
Met de app De Stemming ziet u alle gegevens over de laatste zetelpeiling direct op uw mobiele telefoon of tablet. Bekijk de laatste stand, maak uw eigen coalitie of zie tussen welk partijen kiezers twijfelen. Ga terug in de tijd om oude uitslagen te bekijken. En deel alle grafieken die u ziet op sociale media.

Overzicht van functionaliteiten:

Zetelverdeling: een overzicht van het aantal zetels dat elke partij zou behalen als er op dit moment verkiezingen zouden zijn.

Zekerheid: Hier ziet u per partij (in zetels) weergegeven hoe zeker kiezers zijn van hun stem op die partij. Dit geeft inzicht in hoe ‘solide’ of ‘honkvast’ de achterban van iedere partij is.

Coalitiemeter: Maak uw eigen coalitie en zie of deze een meerderheid haalt.

Concurrentie: Dit model laat zien welke partijen de voornaamste concurrenten zijn van elkaar.

Verloop: In deze figuur kunt u het verloop van die kiezers zien: van welke partij komen de kiezers door de tijd heen? Kiezers zijn voor deze figuur op individueel niveau gevolgd in hun kiesgedrag.

Zetelgevechten: Welke partijen strijden met elkaar om de grootste groepen twijfelende kiezers? Deze figuur geeft inzicht in de tien belangrijkste zetelgevechten.

Kiezerszekerheid: hoeveel zwevende kiezers zijn er nog? Hier ziet u een overzicht van hoe deelnemers hun 5 stemmen verdelen.

Partijoverzicht: In dit overzicht kunt u per partij zien hoe deze ervoor staat en wat de trends zijn op het gebied van zetels en zekerheid. Ook krijgt u inzicht in de belangrijkste concurrenten van de partij.
The vote is the political bearing of the current affairs program EenVandaag, conducted by research company GfK.
The app Mood contains all data for the last seat bearing directly on your mobile phone or tablet. See the latest, make doubt your own coalition or see between which parties voters. Go back in time to see old results. And share all the graphics you see on social media.

Overview of features:

Seat Distribution: an overview of the number of seats each party would receive if there were elections at the moment.

Security: Here you can see a lot (seats) shows how certain voters from voting for that party. This provides insight into how "solid" or "sedentary" the supporters of each party.

Coalition Meter: Create your coalition and see if it has a majority.

Competition: This model shows which parties the main competitors of each other.

Procedure: In this figure you can see the progress of those voters: which party voters come through time? Voters for this figure on an individual level followed in their voting behavior.

Seat Battles: Which parties compete for the largest groups of undecided voters? This figure provides insight into the top ten seat fights.

Voters Security: How many undecided voters are there? Here is a list of the participants divide their five votes.

Party Overview: In this overview, you can see a lot how they are and what the trends are in terms of seats and safety. You also get an insight into the main competitors of the party.